เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ “มูลนิธิธรรมิกชน” เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ “การจ้างงานเชิงสังคมและสนับสนุนทุนอาชีพคนพิการ” 

ได้มีการดำเนินการว่าจ้างคนพิการจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการทางการมองเห็นมีรายได้ เพราะทางบริษัทเชื่อว่าคนพิการนั้นก็มีศักยภาพที่ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปนั่นรวมถึงระดับการศึกษาหรือความรู้

โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพผู้พิการเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่สังคม