#โกลบอลเฮ้าส์สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสินค้าและจัดทำโรงทานเพื่อใช้ในกิจกรรมงานบูรพาจารย์ไหว้ครู ประจำปี 2566 ให้กับวัดโกศลรังสฤษฏิ์ บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้บริจาคน้ำดื่ม 200 แพ็ค (350 มล.) พร้อมทั้งจัดทำโรงทานอาหาร ไอศครีม ให้กับวัดโกศลรังสฤษฏิ์ บ้านอุ่มเม้า ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ใช้ในงานกิจกรรมพิธีภายในวัดในการประกอบกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนา

2.สนับสนุนงานเจ้าหน้า บุคคลากรวัด และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมพธีงานในครั้งนี้

3.ธำนุบำรุง ดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา

4.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม