บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มหาชน สาขาพัทลุง ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566

โดยโกลบอลเฮ้าส์สาขาพัทลุง ถือเป็นแบบอย่างอีกหนึ่งสาขาที่มีนโยบายจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี ทั้งในเรื่องการอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกจ้างพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว และการดูแล รวมถึงประสานความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่งผลให้เกิดการสื่อสารนโยบายแผนกลยุทธ์องค์กรในทิศทางเดียวกัน และทำให้ได้รับความร่วมมือ ความสามัคคีในองค์กร นอกจจากนี้สาขายังมีกิจกรรมสยามโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เพื่อให้ลูกจ้างได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งริษัทมีนโยบายในการดำเนินกิจการโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม