บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาด่านขุนทด วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ได้ดำเนินการทำกิจกรรมปันยิ้มปันสุข ด้วยการบริจาคน้ำให้กับทางที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โดยกิจกรรม โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้หน่วยงานที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด นำไปใช้ในงานสาธารณะประโยชน์

2.เพื่อมอบน้ำดื่มให้กับประชาชน และชุมชนต่อไป

3.เพื่อนำน้ำดื่มไปใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และขาดแคลน