กำหนดมาตรการป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับพนักงานและลูกค้า เพื่อให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง จัดสวัสดิการแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ให้กับพนักงานและ PC ใช้สำหรับปฏิบัติงาน

โครงการพิเศษสำหรับช่วยเหลือพนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ครอบคลุมการดูแลอย่างทั่วถึง 50 คน พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพประกอบไปด้วย พนักงานตั้งครรภ์ พนักงานสูงวัย 55 ปีขึ้นไป พนักงานคนพิการ และพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ

 

 

กรณีที่พนักงานลาหยุดด้วยความสมัครใจ บริษัทฯ มีการช่วยเหลือพิเศษในด้านการเงินเป็น 50% ของเงินเดือน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานช่วงหยุดงาน และเงินช่วยเหลือเขตค่าครองชีพสูง ในช่วงปี 2563 ถึง 2564 ยอดรวมกว่า 7.2 ล้านบาท โดยมีการสำรองจ่ายเงินประกันสังคมกรณีว่างงาน (เหตุสุดวิสัย) โดยคำนวณตามเงื่อนไขประกันสังคม บริษัทฯ มีการออกเงินนี้จ่ายให้กับพนักงานก่อน เพื่อใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหยุดงาน มีการช่วยประสานงานการเบิกเคลมกับประกันสังคมให้พนักงาน

ในปี 2563 : จำนวนพนักงานที่ได้รับความช่วยเหลือ 4,318 คน สำรองจ่ายเงินแทนประกันสังคมฯ 62% ของเงินเดือน ยอดรวม 31,170,337.29 บาท

ในปี 2564 : จำนวนพนักงานที่ได้รับความช่วยเหลือ 210 คน สำรองจ่ายเงินแทนประกันสังคมฯ 50% ของเงินเดือน ยอดรวม 839,609.60 บาท