เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โครงการ Big Cleaning Day กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมและมอบน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 20 แพ็ค เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม