2-01

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
GO GREEN

“การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” เป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญของทุกคนบนโลก เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และจำเป็นในการดำรงชีวิตไปยังลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป เพราะหากปราศจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลำพัง โกลบอลเฮ้าส์ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินธุริจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง