5-01

สุขภาพและการแพทย์
HEALTH AND WELL-BEING

ส่งเสริมสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย ทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญและตระหนักในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์