โกลบอลเฮ้าส์ สาขาบึงกาฬ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค เพื่อดำเนินโครงการงานอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือ ณ เทศบาลตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ซึ่งประเพณีแข่งเรือถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในท้องถิ่น 

โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป