เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ นำโดยนาย ประมวล โลนโล้ ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยภูมิ และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอน จำนวน 30 แพ็ค แก่หน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กอปภ.) จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน

2. เสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณะประโยชน์

3. เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย