บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธรได้จัดมอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟ ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรองผู้อำนวยการสาขายโสธร นายสมชาติ สิงห์แก้ว และคณะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการมอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลตาดทองจำนวน 50 แพ็ค โดยมีปลัดเทศบาลและ ผอ.กองสาธารณะสุขเทศบาลตำบลตาดทองเป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับประชาชนที่เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร