3-01

ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
LOCAL CULTURES

โกลบอลเฮ้าส์ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา โดยมีการบริจาคเงิน และมอบสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ ในการก่อสร้างและบูรณะโบสถ์ กุฏิ และศาลาปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ