บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

การลดขยะบริษัทฯ ร่วมรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องจากตระหนักว่าถุงพลาสติกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดขยะและการเผาทำลายก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกตามมาจึงได้จัดโครงการ “ช้อปรักษ์โลก” ด้วยการเชิญชวนลูกค้าปฏิเสธการรับถุงพลาสติกรวมทั้งการเพิ่มคะแนนสะสมให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก “Global Club”