บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณวิทูร  สุริยวนากุล และทีมผู้บริหารของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมกิจการของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564  ได้รับฟังวิสัยทัศน์ เคล็ดลับในการบริหารทั้งยามปกติและในยามวิกฤต จากการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ทำภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท19 ได้จัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อกิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการผ่านออนไลน์ เพื่อเกิดประโยชน์ในทางการศึกษาอย่างมาก ไม่ได้ด้อยกว่าการเยี่ยมชมกิจการตามปกติ