นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านออนไลน์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณวิทูร  สุริยวนากุล และทีมผู้บริหารของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมกิจการของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564  ได้รับฟังวิสัยทัศน์ เคล็ดลับในการบริหารทั้งยามปกติและในยามวิกฤต จากการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ทำภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท19 ได้จัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อกิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการผ่านออนไลน์ เพื่อเกิดประโยชน์ในทางการศึกษาอย่างมาก ไม่ได้ด้อยกว่าการเยี่ยมชมกิจการตามปกติ