เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทฯ มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมประชุม จึงได้มีการกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเจลออกอฮอล์ จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง 1 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข