4-01

กิจกรรมสาธารณประโยชน์
COMMUNITY DEVELOPMENT

ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าในรูปแบบของการบริจาคเงินช่วยเหลือ สิ่งของ หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ผ่านทางหน่วยงานทุกสาขาทั่วประเทศ