1-01

การศึกษาและเยาวชน
QUALITY EDUCATION

“การศึกษา ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศที่สำคัญในทุกยุคสมัย โอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน คือหัวใจหลักแห่งการพัฒนาคนและประเทศ โกลบอลเฮ้าส์ได้มีการมอบสินค้าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถาบันการเรียนการสอนต่างๆ รวมถึงสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ และการศึกษาที่มีคุณภาพ