โกลบอลเฮ้าส์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารทุกสาขา (Solar Rooftop) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


การจัดการด้านพลังงานบริษัทฯมีนโยบายติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารทุกสาขา (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้าโดยดำเนินการแล้วเสร็จทุกสาขาในปี 2562 ทำให้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์